Skip links

Undersökning av arbetsmiljö och hälsa

Det är många faktorer som påverkar vår hälsa. En del faktorer som tex ärftlighet kan vi inte påverka men faktorer som handlar om arbetsmiljö, fysisk aktivitet, matvanor, alkohol, tobak, droger, sömn och stress kan vi påverka.

Varför
Syftet med miljö – och hälsoundersökningen är att ge företaget en lägesbeskrivning av den fysiska och sociala arbetsmiljön, samt förebygga ohälsa på arbetet. Medarbetaren får individuell rådgivning baserad på provtagning och frågeformulär och får därigenom en möjlighet att påverka sin framtida hälsa genom tex förbättrade levnadsvanor.

Hur
Ett frågeformulär med frågor om arbetsmiljö, livsstil och den egna hälsan mejlas/lämnas i pappersform till medarbetaren innan undersökningen. Undersökningen omfattar:

  • Provtagning innehållande bland annat blodtryck, blodvärde och blodsocker.
  • Vikt, längd och midjemått
  • Undersökning av synscreening, hörselundersökning, och vid behov undersökning av lungfunktion.
  • Enskilt samtal med individen utifrån frågeformulärets svar och provtagningsresultat.

Rapport lämnas till företaget och när antalet individer är minst 10 görs en statistisk analys på gruppnivå. Underlaget används som en nulägesbeskrivning och om önskemål finns föreslås en åtgärdsplan för förbättrad arbetsmiljö och livsstil.
Företagshälsan i Västbo AB är gärna med som diskussionspartner i denna process.

Mål

  • Att medvetandegöra individen avseende hälsostatus
    livsstilsfrågor och fysisk och social arbetsmiljö samt inspirera till en hälsosam livsstil.
  • Att kartlägga organisationens fysiska och sociala arbetsmiljö för att kunna utveckla och förbättra denna.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra hälsotjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.